szsba logo

Aktuality

Deň otvorených dverí dňa 10. októbra 2017

Zo života školy

[26. - 28. jún 2017] – Kurz pohybových aktivít zameraný na letné športy
Žiaci absolvovali športovo-vedomostné trojdnie. Program kurzu obohatili členovia Čestnej stráže prezidenta SR, ktorí pripravili pre žiakov atraktívne ukážky z ich pracovnej činnosti a ponúkli im účasť v dostupných aktivitách.

[9. jún 2017] – Rande so svojím mestom
Aktivisti, dobrovoľníci, mladí ľudia, ktorým nie je ľahostajné ako naše mesto vyzerá, nám opakovane pomohli revitalizovať exteriér školy. Ponatierali ploty, brány...

[29. máj 2017] – Účelové cvičenie na Ochranu života a zdravia
Žiaci I. A, I. B a II. ZA absolvovali druhé a štvrté účelové cvičenie, ktorého program pripravila učiteľka telesnej a športovej výchovy Mgr. Anna Repková.

[24. máj 2017] – EKOTOPFILM – Hotel TATRA Bratislava
Festival filmov s problematikou ekologizácie našej planéty a jej udržateľného rozvoja absolvovali žiaci I. A, I. B a II. ZA...

[16. máj 2017] – Vodárenské múzeum Sihoť
V rámci inovatívnych metód a foriem výučby v chémii, žiaci I. A a I. B ZA absolvovali exkurziu s učiteľmi RNDr. Silviou Moravčíkovou a Mgr. Marekom Kramárom, PhD., kde získali obraz o zdrojoch pitnej vody na území mesta Bratislavy.

[5. máj 2017] – Deň Zeme
Ako si chrániť našu Zem sme sa učili pod tútorstvom žiakov II. DVS, ktorí v spolupráci s triednou učiteľkou PhDr. Veronikou Bebjakovou pripravili program revitalizácie okolia našej školy.

[19. apríl 2017] – Deň narcisov
Žiaci II. ZA, III. A. ZA a III. B ZA s učiteľkou Mgr. Silviou Pozsárovou zrealizovali na území mesta Bratislavy v spolupráci s Ligou proti rakovine aktivitu národného charakteru na podporu prevencie a liečby nádorových ochorení.

[5. apríl 2017] – DSS prof. Karola Matulaja pre deti a dospelých
V Domove sociálnych služieb profesora Karola Matulaja v Bratislave absolvovali exkurziu žiaci III. DVS s triednou učiteľkou Mgr. Zlaticou Tongelovou.

[16. marec 2017] – Exkurzia - nemocnica Speising, Viedeň
Spoznávať a vidieť nové skutočnosti mali možnosť žiaci I. DVS spolu s učiteľkami PhDr. Renátou Puškárovou, PhDr. Annou Faborovou a PhDr. Luciou Lieskovskou, ktorí navštívili ortopedickú nemocnicu Speising vo Viedni.

[15. marec 2017 ] – Interdisciplinárna konferencia o inováciách v zdravotnej starostlivosti - IHCO 2017
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v spolupráci s MZ SR organizovali konferenciu Interdisciplinárna konferencia o inováciách v zdravotnej starostlivost - IHCO...

[14. – 15. marec 2017] – Písomné maturitné skúšky 2017
Maturanti našej školy odprezentovali svoje vedomosti z vyučovacieho jazyka a z cudzích jazykov podľa svojich schopností. Spočiatku sa báli, neskôr boli vyrovnaní s realitou a následne budú čakať na výsledky. Držme im palce, aby im všetko dobre dopadlo, aby mohli pristúpiť k zelenému stolu a odísť do praxe alebo študovať a splniť si svoj študijný zámer.

... zmaturuj a venuj sa tomu, k čomu inklinuješ , kam ťa smeruje život a tvoje JA ...

[14. február 2017] – Deň otvorených dverí - Deň zdravia – Valentínska kvapka krvi
Žiaci základných škôl a bratislavská verejnosť mali možnosť nazrieť do našej školy počas Dňa otvorených dverí, ktorý umocnili sprievodné aktivity Deň zdravia a Valentínska kvapka krvi. Do školy počas dňa prichádzali rodičia s deťmi, aby si prezreli školu a získali informácie o štúdiu, o ktoré ich deti prejavili záujem.
[25. – 27. január 2017] – Kurz zameraný na zimné športy
Žiaci I. A a B ZA, ktorí sa nezúčastnili LVVK mali náhradný program. Absolvovali turistické vychádzky do prírody, orientované na overenie fyzickej zdatnosti v zmenených klimatických podmienkach počas realizácie zimných pohybových a orientačných hier. Pedagogický dozor zabezpečovali učitelia a asistentka školy, ktorí aktívne participovali v jednotlivých formách aktivít.
[26. január 2017] – Prednáška o zdravej výžive a životnom, štýle
Každého zdravotníka zaujíma fyziológia ľudského organizmu, aby „fungoval“ bezchybne, potrebuje kvalitné „palivo“. O tom, ako sa stravovať a dodržiavať zdravý životný štýl nám prišla na pozvanie PhDr. Renáty Puškárovej odprednášať PhDr. Katarína Skybová odborníčka na zdravý životný štýl.

[23. – 27. január 2017] – LVVK Rajecké Teplice
Žiaci I. A ZA a I. B ZA s učiteľkami Mgr. Annou Repkovou a Mgr. Monikou Peczovou sa zúčastnili lyžiarskeho výchovno-vzdelávacieho kurzu (LVVK). Ubytovaní boli v rekreačnom zariadení Paradise Rajecké Teplice – Kunerad. Brázdiť sneh chodili do lyžiarskeho centra Fačkovské sedlo, ktoré tvorí prirodzenú hranicu medzi pohoriami Malá Fatra na severovýchode a Strážovské vrchy na juhozápade. Žiaci i učiteľky mali veľa neopakovateľných zážitkov a majú na čo spomínať.

[23. január 2017] – Prednáška k darcovstvu krvi
Zamestnankyňa NTS Bratislava Bc. Kristína Lizáková poučila našich žiakov o kritériách pre odber krvi v rámci prvodarcovstva a opakovaného darcovstva krvi . Pripravila ich tak k aktivite, ktorú zorganizuje spolu s našou školou 14. 02. 2017 ako Valentínsku kvapku krvi, ktorá je spojená s Dňom otvorených dverí na našej škole.
[20. január 2017] – Deň župných škôl v Avione
Bratislavský samosprávny kraj každoročne organizuje prezentáciu stredných škôl pre žiakov základných škôl ako informatórium pre ich rozhodovanie o budúcom povolaní. Uvedenej aktivity sa každoročne zúčastňuje aj naša škola v snahe získať žiakov pre štúdium do jednotlivých študijných odborov, ktorých absolventi neplnia rady nezamestnaných.

[23.12.2016 - 5.1.2017] – Vianočné prázdniny
Nech vianočným želaním a splneným snom je, aby lásku a žiarivý pocit vianočných sviatkov zažíval každý z nás po celý budúci rok. Z úprimného srdca želá

Mgr. Eva Drobná
riaditeľka školy

[22. december 2016] – Riaditeľské voľno pre žiakov Riaditeľka školy Mgr. Eva Drobná empaticky vníma potreby žiakov a deň pred Vianočnými prázdninami im udelila riaditeľské voľno, aby pocítili čarovnú atmosféru Vianoc...

[21. december 2016] – Študentské Vianoce Bohatý program na predvianočné aktivity mali žiaci našej školy spolu s triednymi učiteľkami, ktorí v uliciach Bratislavy vnímali čaro Vianoc...

[12. december 2016] – Múzeum židovskej kultúry Žiaci II. ZA s učiteľkami Mgr. Beatou Habánovou a Mgr. Silviou Pozsárovou absolvovali formou zážitkového učenia v rámci výchovy k ľudským právam návštevu stálej expozície Judaistiká s odborným výkladom v Múzeu židovskej kultúry na Židovskej ulici v Bratislave.

[7. december 2016] – Imatrikulácia žiakov
Do stavu študentského boli prijatí žiaci prvých ročníkov z tried I. A ZA, I. B ZA a I. DVS. Žiaci II. ZA a II. DVS im pripravili paletu prijímacích vstupov, ktorými sa etablovali medzi žiakov našej školy.
[2. december 2016] – Aká si krásna - motivačný koncert
Žiaci 1. – 4. roč. ZA – absolvovali motivačný koncert „Aká si krásna“ zameraný na environmentálnu problematiku, rasizmus, drogy a medziľudské vzťahy v Dome kultúry na Vajnorskej ulici v Bratislave v doprovode učiteľov Mgr. Moniky Peczovej, PaedDr. Márie Mihálechovej, PhD., Mgr. Moniky Gelenekyovej, PhDr. Eriky Hallonovej, Mgr. Beaty Habánovej a PhDr. Gabriely Pénzesovej.
[29. november 2016] – Záložka do knihy spája slovenské školy: Knihy rozprávajú príbehy
Do 5. ročníka celoslovenského projektu sa zapojilo 160 stredných škôl s počtom 9 313 žiakov. Cieľom projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek. Žiaci prvých až tretích ročníkov prispeli do tejto aktivity vlastnoručne vyrobenými záložkami.