SZS BA
index index logo


Aktuality


2. kolo prijímacích skúšok pre žiakov zo ZŠ:
Dňa 16. júna 2015 o 8.00 h sa bude konať 2. kolo prijímacích skúšok do študijného odboru 5356 M zdravotnícky asistent (4-ročné denné štúdium). Kritériá pre prijatie sú rovnaké ako v 1. kole.

Maturitná skúška školský rok 2014/2015
IV_ZA
TCOZ_III_ZZ
TCOZ_II_ZA2r

Zápis na štúdium sa uskutoční v dňoch 15. - 22. mája 2014 od 8.00 - 16.30 h na sekretariáte školy. Na zápis si žiak prinesie preukaz totožnosti a zápisný lístok zo ZŠ. Na zápise musí byť prítomný zákonný zástupca žiaka.

Prijímacie konanie pre školský rok 2015/2016 - študijný odbor zdravotnícky asistent (denné štúdium) - výsledky prijímacích skúšok.

Prihlášky na denné pomaturitné štúdium a večerné štúdium sa podávajú do 31. 05. 2015, podmienky prijímacieho konania na štúdium pre šk. rok 2015/2016

Podmienky prijímacieho konania na štúdium pre šk. rok 2015/2016 - študijný odbor zdravotnícky asistent (4-ročné denné štúdium pre žiakov 9. ročníka ZŠ)


Zo života školy


Deň zdravia seniorov 28. apríla 2015.
III. ročník – Deň zdravia seniorov – poradenstvo k zdravému životnému štýlu – prevencia chorobnosti – podpora kvality života seniorov.


Fotky


Deň Zeme 22. apríl 2015
Žiaci našej školy sa zapojili do celosvetovej aktivity Deň zeme. Zamerali sa na vyhrabávanie trávnatých plôch a zbieranie odpadu, kultiváciu kvetinových záhonov a presádzanie kvetov v interiéry školy.

Fotky


Deň otvorených dverí 11. február 2015
11. február 2015 - Deň otvorených dverí – pre budúcich našich žiakov, spojený s humánnou aktivitou – odberom krvi dobrovoľných darcov, realizovaný mobilnou jednotkou NTS Bratislava.

Fotky

Deň župných škôl v avione

Fotky


Deň pred sviatkom svätého Mikuláša, dňa 5. decembra 2014 sa konala na našej škole imatrikulácia prvákov, ktorých sme prijímali do radov zdravotníkov.
Fotky


Vyhodnotenie 3. ročníka celoslovenského projektu pre stredné školy Záložka do knihy spája slovenské školy: Moja škola, môj študijný odbor
Celoslovensky_projekt_Zalozka_Vyhodnotenie_2014
Projekt_Zalozka_SS_Hodnotenie_A


Deň otvorených dverí 11. november 2014


Vyhodnotenie informatickej súťaže iBOBOR


Halloween na zdravotke

Fotky


Svetový deň srdca